Vispārīgie garantijas nosacījumi

 • Garantijas termiņš ir norādīts preces aprakstā. Ja tas nav norādīts preces aprakstā, tad šai gadījumā garantija ir ne mazāk kā 6 mēneši. Garantija sākas ar dienu, kad prece tiek nodota / piegādāta pircējam (precēm, kas paredzētas mājas lietošanai) .

 • Garantija attiecas uz tehniskiem bojājumiem un darbības traucējumiem visā garantijas perioda laikā .

 • Garantijas termiņš tiek apturēts uz laiku, kurā pircējs nevar izmantot preci bojājumu dēļ, ja šos bojājumus novērš pēc garantijas.

 • Šī garantija neizslēdz un neierobežo pircēja tiesības izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar likumu vai līgumu.Pārdošanas garantijas sniedzēja tiesības un pienākumi

 • Pārdevējam ir jāatbild uz pircēja preces bojājuma pieteikumu 14 dienu laikā, lai nodrošinātu kvalitatīvu remonta darbu un detaļas.

 • Diagnostikas un remonta laiks ir atkarīgs no sadzīves tehnikas veida un tās bojājuma. Parasti tas nepārsniedz 14 dienas. Faktiskais remonta termiņš tiek saskaņots pieņemot iekārtu remontā.

 • Garantijas remontam pircējam ir jānogādā Rīgā, Višķu ielā 14. ( iepriekš sazinoties pa tālruni +37126831060.)

 • Precēm, kas ir paredzētas lietošanai mājas apstākļos, ja tās pirkumu noformē uz juridisku personu, tiek noteikts garantijas termiņš 3 mēneši.

 • Šī garantija neattiecas uz tehnikas ārējās apdares daļām, spuldzēm un citām detaļām, kuru kalpošanas laiks ir ierobežots.

 • Šī garantija neattiecas uz citu iekāru vai objektu bojājumiem, kas ir radušies preces lietošanas rezultātā.

 • Garantijas saistības nav spēkā, ja pirkuma čeks,  ( ja tāds tika izdots) tiek nozaudēts. (Preces iegādātas interneta veikalā nav nepieciešams čeks. Apliecinājums der rēķins, pavadzīme.)

 • Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisa sprieguma pārmaiņas elektrotīklā, ka arī dabas stihijas (zibens, pērkons, uguns, ūdens) izraisītie bojājumi, vai cita nepārvarāmā spēka (force majeure) ietekme. Tāpat garantija neattiecas uz gadījumu ja klients preci kura aprīkota ar elektroplāti, pie kuras pienāk strāva un klients to ienes telpās no ārienes (ja ir ziema) un uzreiz to pievieno pie strāvas, kā rezultātā kondenzacijas dēļ ierīce pārstāj darboties. preces iegāde ziemas laikā, ja tā tiek transportēta pa aukstumu vai uz laiku tiek atstāta aukstumā, to ienesot siltā telpā ir jāatstāj kā minimums uz 24 h. 

 • Pārdotu preci atpakaļ nepieņem. Iespējams apmainīt preci vai saņemt naudas kompensāciju gadījumā, ja tehnisku defektu nav iespējams novērst rezerves detaļu trūkuma dēļ.

 • Pircējam ir tiesības lauzt pirkšanas – pārdošanas līgumu un pieprasīt atgriezt samaksāto naudas summu gadījumā, ja prece vēl nav nogādāta līdz pircējam. Naudu atgriež ne vēlāk, ka 30 dienu laikā no pieprasījuma dienas.

 • Gadījumā, ja pēc remonta pabeigšanas pircējs neizņem savu tehniku / iekārtu ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc brīža, kad viņam tiek paziņots par remonta izbeigšanu pēc iepriekš saskaņota saziņas veida, tad ar šo pircējs atsakās no augšminētās tehnikas / iekārtas pārdevēja labā, un pārdevējam ir tiesības pārdot to, tajā skaitā lai segtu izmaksas, kuras ir radušas remonta un uzglabāšanas rezultātā.


Garantija nav spēkā, ja

 • Prece tikusi lietota neievērojot tās lietošanas noteikumus un tai neparedzētajiem mērķiem.

 • Tehnikai / iekārtai ir mehāniskie bijājumi.

 • Sadzīves tehnika tikusi nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla.

 • Iekārtas / tehnikas darbības laikā elektrotīklos noticis sprieguma kāpums vai kritums, kas izraisījis tehnikas / iekārtas bijājumu.

 • Slēdžos un / vai citās elektriskās daļās ir nokļuvis šķidrums.

 • iekārta tiek pārvietota vai transportēta neatbilstošā veidā, kā rezultātā tā var tikt bojāta. Šajā gadījumā pircējs uzņemās atbildību par bojāto preci.

 • Preces iegādes laikā skaidri rakstīts "garantija šai precei nepiemērojas" Vai kā savādāk kas skaidri liek saprast par garantijas neesamību konkrētai precei.

  Preču atgriešana

 • Pircējam ir tiesības nepieciešamības gadījumā apmainīt preci, kas iegādāta interneta veikalā vai saņemta no noliktavas, pret līdzvērtīgu vai atdot to 14 dienu laikā no iegādes datuma.

 • Prece ir jāatgriež iepakojumā, pirms tam brīdinot mūs par to pa e-pastu ([email protected]) Vai zvanot . Lūdzu, norādiet produkta kodu, nosaukumu un cenu, kā arī atgriešanas iemeslu. Mēs nekavējoties sazināsimies ar jums, lai noformētu preces atgriešanu. Transporta izmaksas sedz pircējs.

 • Naudas atmaksa notiek pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc preču atdošanas datuma. Nauda tiks atgriezta tajā pašā kontā, no kura veikts maksājums par preci.

 • Atgrieztajām precēm jābūt tīrām, iepakotām un pilnībā nokomplektētām. Sazinieties ar mums, lai mēs palīdzētu atrast vislabāko risinājumu jūsu problēmai.

 • Ja produkts tiek nopirkts pa tiešo noliktavā, tad nav iespējams to atgriezt 14 dienu laikā. Jaunāko informāciju varat atrast mūsu mājaslapā un Facebook profilā.


  Pārdevējs nav atbildīgs

 • Par precēm, kuras pircējs ir sabojājis.

 • Par nepareizu preces izmantošanu.

 • Par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā.

 • Ja netiek ievēroti lietošanas norādījumi, notiek nepareiza ierīces aprūpe vai pārslodze.

 • Nepareizas uzstādīšanas un lietošanas gadījumā vai drošības tehnikas neievērošanas gadījumā, pieslēdzoties tīklam.

 • Ja ierīci remontējusi nekompetenta persona vai servisa centrs.

 • Par iemesliem, kas nav atkarīgi no pārdevēja (nelaimes gadījumi, pērkona negaiss, uguns, zibens, elektriskais pārspriegums, īssavienojumi, augsts mitruma līmenis u.c.)

 • Par dabisko nolietojumu.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

 • Pārdevējam ir tiesības veikt izmaiņas interneta veikala pārvaldībā, nebrīdinot pircējus par to, bet tikai mainot informāciju mājas lapā.

 • Pārdevējs var pārtraukt pārdošanas līgumu, ja par preci nav samaksāts savlaicīgi.

 • Ja kāda iemesla dēļ pasūtītās preces nav veikalā, pārdevējs ar pircēja piekrišanu to var aizstāt ar līdzvērtīgu preci.

 • Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu tehnisku iemeslu dēļ radītu kaitējumu, kas radies, veicot pirkumu internetā. Tehniskie iemesli ir interneta savienojuma pārtraukums, servera kļūdas utt.

 • Re&Tu neatbild par pasūtīto preču nokavētu piegādi pārvadājumu uzņēmuma vainas dēļ, kā arī no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

 • Šis pirkšanas – pārdošanas līgums ir noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Visi pārpratumi ir jārisina atbilstoši klienta interesēm sarunu ceļā, lai rastu vislabāko risinājumu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.